Všeobecné podmínky


Zásady použití serveru workandjoy.com


1. Úvodní ustanovení

1.1. Zásady použití serveru (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Provozovatele, Dodavatelů, Zákazníků a Návštěvníků při využívání serveru www.workandjoy.com (dále jen „webové rozhraní“).Zákazník a Dodavatel registrací na webovém rozhraní a jeho využitím stvrzuje, že se s těmito Zásadami seznámil a souhlasí s nimi.

1.2. Pro využívání serveru poskytuje Provozovatel zdarma mobilní verzi aplikace, která je určena pro mobilní zařízení. Užíváním aplikace bere Zákazník a Dodavatel na vědomí, že určité součásti serveru nemohou být na mobilních zařízeních používány v plném rozsahu. Užitím mobilních zařízení rovněž souhlasí s tím, že Provozovatel může z těchto zařízení získávat určité údaje.

2. Popis služby a vymezení některých pojmů

2.1. Provozovatel poskytuje webové rozhraní a související služby jiným podnikatelům nebo osobám, resp. ve prospěch těchto osob webové rozhraní sám provozuje a vyvíjí činnost k tomu, aby Dodavatelé měl možnost prostřednictvím webového rozhraní prezentovat své služby. Provozovatel sám není poskytovatelem prezentovaných služeb a prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavírat smlouvu o poskytnutí prezentovaných služeb.

2.2. Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní, bez ohledu na to, zda ho využije či nikoli. Návštěvníkem je i Zákazník.

2.3. Zákazníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o poskytování služeb s Dodavatelem a je registrována na webovém rozhraní.

2.4. Dodavatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní prezentuje své služby potenciálním Zákazníkům.

2.5. Dokončené projekty jsou služby, které Dodavatel poskytl zákazníkům na základě individuálně uzavřené smlouvy. Webové rozhraní umožňuje Dodavateli po registraci vytvářet ukázky Dokončených projektů a zasílat je Zákazníkům, pro něž byly Dokončené projekty vytvořeny, ke zhodnocení.

2.6. Recenze je krátké textové zhodnocení Dodavatele, jím poskytovaných služeb a Dokončeného projektu. Nutnou součástí Recenze jsou i fotografie a videa. Recenze může vkládat pouze registrovaný Zákazník na základě žádosti Dodavatele nebo dle vlastního uvážení i bez takové žádosti. Recenze smí vkládat pouze skutečný zadavatel daného projektu.

2.7. Hodnocení je bodové ohodnocení práce podle následujících kritérií: cena, kvalita, přístup, odezva, případně další kritéria uvedená na webovém rozhraní. Výsledné hodnocení je průměrem těchto hodnot. Hodnocení vkládá Zákazník během vyplňování Recenze

3. Zákaznický účet

3.1. Zákazník na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník vkládat Recenze, komentáře, fotografie a videa, hodnotit Recenze ostatních Zákazníků nebo komunikovat s Dodavateli a ostatními Zákazníky a sledovat jejich nové recenze (dále jen „zákaznický účet“). Registrace a využívání zákaznického účtu je zdarma.

3.2. Vložením fotografie, videa nebo jiného autorského díla prohlašuje Zákazník, že je autorem poskytnutého díla, případně že autor díla udělil souhlas s jeho zveřejněním v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Pokud dílo zachycuje podobu osob, prohlašuje Zákazník, že získal souhlas vyobrazených osob k rozšiřování jejich podoby. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost v případě, že souhlas v rozporu s prohlášením Zákazníka nebyl udělen. Zákazník se zavazuje odškodnit Provozovatele v případě, že Provozovateli vznikne v souvislosti s nepravdivým prohlášením škoda.

3.3. Vložením díla podle předchozího odstavce souhlasí Zákazník s tím, aby toto dílo bylo použito pro účely prezentace Dodavatele na webovém rozhraní a pro prezentaci webového rozhraní jako takového, a to ve smyslu užití díla podle § 12 odst. 1 autorského zákona.

3.4. Každý Zákazník i dodavatel může mít registrován pouze jeden účet. Později založené účty téhož Zákazníka budou Provozovatelem bez náhrady a bez upozornění smazány.Recenze mohou být vkládány pouze opravdovým odběratelem služeb.

3.5. Při registraci na webovém rozhraní aplikace je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v zákaznickém účtu jsou Provozovatelem považovány za správné a aktuální.

3.6. Zákazník souhlasí se zveřejněním města a kraje, které určil při registraci jako své bydliště, na webovém rozhraní. Zákazník dále souhlasí se zveřejněním telefonického a e-mailového kontaktu na webovém rozhraní, případně dalších kontaktních údajů.

3.7. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do zákaznického účtu je Zákazník povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka. Zákazník není oprávněn umožnit jakékoli využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Provozovatel může zrušit zákaznický účet, a to zejména:

na žádost Zákazníka
v případě, kdy Zákazník svůj zákaznický účet déle než 1 rok nevyužívá;
v případě, kdy Zákazník poruší tyto obchodní podmínky.
Zrušení zákaznického účtu je realizováno deaktivací účtu, kde funkce účtu nelze dále používat. Zákaznický účet zůstává nadále viditelný stejně jako dříve vložené recenze zákazníků. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstranit příspěvky, např. komentáře, fotografie či videa, které porušují tyto Zásady nebo jsou uznána Provozovatelem za nevhodná nebo porušující zákony České republiky.

3.8. Zákazník bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Účet Dodavatele

4.1. Dodavateli je umožněno inzerovat své služby na základě registrace na webovém rozhraní. Registrace Dodavatele je zdarma. Po registraci má Dodavatel právo zaslat nejvýše 10 žádostí o Recenzi svým zákazníkům z období před registrací pro svou základní obchodní prezentaci.

4.2. Na účet Dodavatele se přiměřeně vztahují ustanovení předchozího článku o zákaznickém účtu.

4.3. Dodavatel může vložit na webové rozhraní Dokončený projekt včetně max. 20 fotografií. Prostřednictvím účtu Provozovatele lze vkládat neomezený počet videí, které budou pod jménem Dodavatele zveřejněny na serveru YouTube.com a které se musí týkat Dokončeného projektu.

5. Předplatné a platební podmínky

5.1. Veškeré funkce webového rozhraní a účtu Dodavatele jsou po dobu 30 dnů po registraci dostupné zdarma v rámci zkušební doby. Po této zkušební době je služba vkládání nových recenzí zpoplatněna částkou 260,- Kč měsíčně v rámci předplatného na 3, 6, 12 nebo 24 měsíců. Minimální doba předplatného činí 3 měsíce. O konci zkušební doby nebo předplaceného období je Dodavatel informován e-mailem před vypršením takového období.

5.2. Platbu předplatného je možné provést on-line platební kartou nebo jinou platební metodou prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay. Předplacené období začíná dnem, ve kterém byla příslušná částka připsána na účet Provozovatele. Předplatné je nevratné; zánik Dodavatele nebo omezení či ukončení činnosti Dodavatele nezakládá žádný nárok na vrácení poměrné části předplatného.

5.3. Není-li po skončení bezplatného období nebo předchozího předplaceného období uhrazena platba, nelze na účet Dodavatele vkládat nové Recenze. Ostatní funkce webového rozhraní a účtu Dodavatele jsou zachovány.

6. Odměna za Recenze a Hodnocení

6.1. Dodavatel může Zákazníka požádat o Recenzi Dokončeného projektu. Podmínkou odeslání žádosti o Recenzi je zveřejnění alespoň jedné fotografie nebo videa. Žádost je odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit“ prostřednictvím účtu Dodavatele.

6.2. Tato Recenze bude zveřejněna spolu s videem a fotografiemi Dokončeného projektu na webovém rozhraní. Zákazník může doplnit Recenzi o vlastní fotografie nebo videa. Recenzi a projekt samotný budou dále hodnotit registrovaní návštěvníci webového rozhraní pomocí tlačítek „+“ a „-“. Tři recenze dodavatelů, které získají nejvíce kladných hodnocení za kalendářní měsíc, obdrží finanční odměnu. Pokud k Recenzi přidal fotografie a/nebo videa i Zákazník, náleží finanční odměna Dodavateli a Zákazníkovi rovným dílem. Pokud k recenzi přidal fotografie a/nebo videa pouze Zákazník, náleží finanční odměna pouze Zákazníkovi. Výše finanční odměny je určena Provozovatelem.

6.3. Za práci, která v daném kalendářním měsíci získala nejlepší Hodnocení, náleží Dodavateli, zákazníkovi, nebo dodavateli i zákazníkovi finanční odměna, jejíž výše je určena Provozovatelem.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka a Dodavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Provozovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

7.2. Provozovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00053243

7.3. Provozovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

jméno a příjmení
adresa bydliště
fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště (pokud je relevantní)
telefonní číslo
identifikační číslo (pokud je relevantní)
daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno (pokud je relevantní)
adresa elektronické pošty
případně další údaje zadávané do webového rozhraní

7.4. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.5. Zákazník a Dodavatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Úpravu osobních údajů může Zákazník a Dodavatel provádět rovněž prostřednictvím svého účtu. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě jejich písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka nepředá Provozovatel žádné další osobě.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má Zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.9. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.10. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na svou elektronickou adresu. Zákazník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele. Souhlasy dle obou předcházejících může Zákazník kdykoli odvolat.

8. Google Analytics a soubory cookie

8.1. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Zákazníka, Dodavatele a Návštěvníka umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Zákazníkem, Návštěvníky a Dodavateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Provozovatele a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Zákazníka, Návštěvníků a Dodavateli s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Zákazník, Návštěvníci a Dodavatelé mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Zákazník, Návštěvníci a Dodavatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

9. Ochrana autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví

9.1. Obsah webových stránek Provozovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto Zásad, je chráněn autorským právem Provozovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Zákazníkem, Dodavatelem ani Návštěvníky měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Provozovatele. Při nerespektování tohoto zákazu bude Provozovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

9.2. Zveřejněním

9.3. Veškerá práva k mobilní aplikaci (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým

ástem jsou výhradním majetkem Provozovatele. Zákazník, Dodavatel ani Návštěvník není oprávněn udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet odvozená díla z aplikace. Dále není oprávněn zpětně překládat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód aplikace nebo její části.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník, Dodavatelé ani Návštěvníci nesmí při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

10.2. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Návštěvníkovi při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Návštěvníků.

10.3. Znění obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

10.4. Veškeré smluvní vztahy se řídí těmito obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v aktuálním znění.

10.5. Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10.6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je v souladu se zákonem. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.7. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Zákazník, Dodavatel nebo Návštěvník dopustí prostřednictvím webového rozhraní nebo v souvislosti s ním.

Tyto Zásady použití jsou platné a účinné od 01.05.2015
Provozovatel

Jméno a příjmení: Tomáš Liba

Sídlo: K. Čapka 352, 272 03, Kladno – Dubí

Identifikační číslo: 88262014, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Kladna, j. č. OŽ/2106/14/MA

Provozovatel není plátcem DPH

(dále jen „Provozovatel“)
Kontaktní údaje Provozovatele:

Kontaktní adresa: Tomáš Liba, K. Čapka 352 272 03, Kladno – Dubí

Kontaktní e-mail: info@workandjoy.com

Kontaktní telefon: (+420) 735 075 071